prev next
Strona Główna » Aktualności

04/24/20

Informacja dla pracowników JOYSONQUIN

DZIAŁ DODPO

W dniach 27-28.04.2020 wszyscy pracownicy działu DODPO, którzy zostali poinformowani telefonicznie mają obowiązek wstawić się do pracy na swoją ustaloną zmianę.

DZIAŁ DOD

W dniach 27-30.04.2020 wszyscy pracownicy DOD stawiają się do pracy na trzech zmianach produkcyjnych.

DZIAŁ DPK

Pracownicy działu DPK w razie konieczności stawienia się w pracy podczas przestoju ekonomicznego zakładu będą powiadamiani indywidualnie, telefonicznie przez przełożonego.

DZIAŁ DOK

Dnia 27.04.2020 wszyscy pracownicy DOK stawiają się do pracy na trzech zmianach produkcyjnych. 

DZIAŁ LAKDR

Dnia 27.04.2020 do pracy na I zmianę zgłaszają się pracownicy o numerach 2100, 1526.

Dnia 27.04.2020 do pracy na II zmianę zgłaszają się pracownicy o numerach 2319, 2850.

Dnia 28.04.2020 do pracy na I zmianę zgłaszają się pracownicy o numerach 1526, 2100, 2696, 2910, 3516.

Dnia 28.04.2020 do pracy na II zmianę zgłaszają się pracownicy o numerach 2319, 2850, 2882.

Dnia 29.04.2020 do pracy na I zmianę zgłaszają się pracownicy o numerach 1526, 2100, 2696, 2870, 2877, 2910, 3152, 3516.

Dnia 29.04.2020 do pracy na II zmianę zgłaszają się pracownicy o numerach 2319, 2778, 2850, 2856, 2882, 3406, 3536.

Dnia 29.04.2020 do pracy na III zmianę zgłaszają się pracownicy o numerach 3330, 3542.

Dnia 30.04.2020 do pracy na I zmianę zgłaszają się pracownicy o numerach 1526, 2100, 2696, 2870, 2877, 2910, 3152, 3516.

Dnia 30.04.2020 do pracy na II zmianę zgłaszają się pracownicy o numerach 2319, 2850, 2882.

 

 

 

04/20/20

Informacja dla pracowników JOYSONQUIN

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządu Spółki JOYSONQUIN Automotive Systems

Polska Sp. z o.o. w Wałbrzychu

z dnia 20.04.2020 roku

w sprawie zarządzenia przestoju przedsiębiorstwa

                                         § 1

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa pod nazwą SARS-COVID-19 wobec wystąpienia u Pracodawcy w 2020 roku spadku obrotów i wobec konieczności wprowadzenia u Pracodawcy przestoju ekonomicznego w celu utrzymania stanowisk pracy oraz mając na względzie zalecenia dotyczące ochrony zdrowia i  ochrony pracowników spółki przed ewentualnym zakażeniem tym wirusem zgodnie z porozumieniem z dnia 1 kwietnia 2020 roku zawartym z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” zarządza się co następuje:

  1. W okresie od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku zarządza się przestój ekonomiczny zakładu.
  2. Przestój ekonomiczny nie będzie dotyczył tych pracowników, którzy otrzymają ustne lub pisemne polecenie pracy w tym okresie, albo poprzez stronę internetową zgodnie z pkt. 8 zarządzenia.
  3. W czasie przestoju ekonomicznego pracodawca jest uprawniony do powierzenia pracownikom innej pracy niż dotychczas wykonywali.
  4. W czasie przestoju pracownicy cały czas pozostają do dyspozycji pracodawcy i powinni przebywać w odizolowaniu w miejscu zamieszkania. Miejsce zamieszkania (odizolowania) powinni opuścić wyłącznie w celu zrobienia niezbędnych zakupów żywności i lekarstw.
  5. Pracownikom objętym przestojem ekonomicznym, którzy nie będą świadczyli pracy za czas przestoju ekonomicznego Pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o 40% lecz nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2.600 zł brutto).
  6. Premia kwartalna za I kwartał 2020 roku zostanie wypłacona pracownikom w terminie do końca lipca 2020 roku. Zaś za II kwartał 2020 roku obniżone zostanie prawo do premii kwartalnej proporcjonalnie o okres przestoju.
  7. O każdym przypadku kontaktu z osobą zarażoną wirusem COVID-19 lub też z osobą, która przyjechała z zagranicy do Polski w okresie od dnia 5 marca 2020 roku pracownik ma obowiązek poinformować telefonicznie lub mailem przełożonego lub dział kadr, a o podjętych dalszych decyzjach w stosunku do tego pracownika będzie on informowany odrębnie.
  8. Każdy pracownik ma obowiązek codziennie po godzinie 15.00 sprawdzać informacje zamieszczane na stronie internetowej pracodawcy https://www.joysonquin.com/pl/strona-glowna/aktualnosci, gdzie będą zamieszczane informacje o tym który z pracowników i kiedy ma się stawić w zakładzie w następnych dniach.  Ze względu na zasady ochrony danych osobowych informacja ta będzie zawierała jedynie numer ewidencyjny pracownika i dział. Informacja o konieczności stawienia się w pracy może być przekazywania pracownikom także telefonicznie przez przełożonego. Nie stawienie się pracownika w wyznaczonym terminie będzie uznane za nieobecność nieusprawiedliwioną.  
  9. Nie stosowanie się do niniejszego zarządzenia, a w szczególności nie stawienie się pracownika w pracy po okresie przestoju lub po uzyskaniu informacji o konieczności stawienia się w zakładzie za pośrednictwem strony internetowej lub przez przełożonego (pkt. 8) będzie traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, co będzie uzasadniało rozwiązanie z nim umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. 

                                      § 2

Niniejsze zarządzenie dotyczy pracowników jak i pracowników agencji pracy tymczasowej dla których spółka jest pracodawcą użytkownikiem.

                                      § 3

 Wykonanie niniejszego zarządzenia poleca się działowi kadr i wszystkim kierownikom komórek organizacyjnych zakładu.

                                      § 4

  1. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 21 kwietnia 2020 roku.

 

Zarząd JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEM Polska Sp. z o.o.

 Jacek Kucharski  - Prezes Zarządu